Events: 12th oktober 2017

LEDENVERGADERING Donderdag 12 oktober 2017 om 20.00 uur in Dorpshuus Hoeflo Agenda: 1. Opening 2. Notulen d.d. 5 oktober 2016 3. Ingekomen stukken 4. Evaluatie activiteiten 2017 5. Verslag penningmeester 6. Verslag kascommissie 7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn: Cristian Slettenhaar, Erwin Haarman, Frank Hazelaar en Evert Woudenberg. Aftredend en niet herkiesbaar: Herbert Wichers. Kandidaat