Events: 12th maart 2019

De Ondernemers Vereniging Harfsen heeft in 2004 het initiatief genomen voor een weekmarkt. Na goed overleg intern, maar ook met b.v. de Vereniging Plaatselijk Belang heeft men besloten hiertoe over te gaan om zo de leefbaarheid, maar ook zeker de betrokkenheid in het dorp te vergroten. Elke dinsdagmiddag, vanaf 13.30 uur, is er een markt

Het betreft de vergaderingen van Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth. Dinsdag 13 november 2018 Dinsdag 11 december 2018 Dinsdag 15 januari 2019 Dinsdag 12 februari 2019 Dinsdag 12 maart 2019 Dinsdag 9 april 2019 Dinsdag 16 april 2019 Jaarvergadering Dinsdag 14 mei 2019 Dinsdag 11 juni 2019 Locatie: Hoeflo. Aanvang: 20.00 uur

Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. 2 mensen die notulen ALV 2019 willen controleren 5. Verslag en vooruitblik (voorzitter 6. Verslag secretaris 7. Financiële verantwoording penningmeester 8. Verslag kascontrolecommissie 9. Benoeming kascommissie 10. Voorstel contributieverhoging 11. Bedanken aftredende/afgetreden bestuursleden 12. Verkiezing bestuursleden: A: Aftredend en niet herkiesbaar: Ester Huurnink (ledenadministratie) Aftredend en