ANBI

Klik hier voor meer informatie over ANBI.

De Protestantse Gemeente te Harfsen en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) U kunt daarom gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Dat betekent dat u alle giften aan de Protestantse Gemeente Harfsen, waaronder de jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan Kerkbalans, mag aftrekken op uw aangifte voor de inkomstenbelasting.
A. Algemene contactgegevens:
Protestantse Gemeente Harfsen Sporkehout 4-6 7217 TN HARFSEN telefoon: 06 34 09 78 71
RSIN (fiscaal nummer) 0027.01.807
KvK:  76398382
email: kerk@harfsen.nl en diaconie@gmail.com Website: www.harfsen.nl/kerk

Doelstelling De Protestantse gemeente te Harfsen is een (kleine) geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en telt 331 pastorale eenheden en in totaal 586 leden. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de 318 belijdende leden en de 224 doopleden. Tevens zijn er 44 overige (gast) leden. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat de doelstelling in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). De Protestantse Gemeente Harfsen is een geloofsgemeenschap, die zich wil laten leiden door het Evangelie als boodschap van Gods liefde en trouw. Geïnspireerd door deze boodschap wil zij kerk zijn in en voor het dorp en wil zij haar missionaire en diaconale opdracht in de wereld vervullen. Om deze belangrijke opdracht te kunnen vervullen is het van wezenlijk belang om in verbondenheid met de Heer steeds weer te zoeken naar de wegen en kansen om een levende gemeente van Christus te zijn en te blijven. De Harfsense gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Harfsen.
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad momenteel 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat bij voorkeur uit drie leden. Dit is momenteel in onze gemeente niet haalbaar. Daarom worden veel praktische zaken uitgevoerd door taakgroepen, in nauwe samenspraak met de ambtsdrager. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken: https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/regionale-en-generale-colleges/beheerszaken
C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.  2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.  3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland is hier te lezen: beleidsplanPKN
Het beleidsplan van de PG Harfsen is in de kerkenraadsvergadering van september 2020 vastgesteld. Het beleidsplan Harfsen 2020 – 2025 is hier gepubliceerd.

 1. Beloningsbeleid. De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/generale-regelingen
  Kerkenraadsleden, (financieel) administrateurs en andere taakdragers verrichten hun werk pro deo. De predikant is geen werknemer maar zelfstandig belastingplichtig. Zijn arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. De organisten zijn op arbeidsovereenkomst volgens de landelijke richtlijnen van de Kerk in dienst. De kosters/beheerders ontvangen een vrijwilligersvergoeding per uur.
  F. Verslag Activiteiten.
  Naast de wekelijkse diensten en de diensten op kerkelijke feestdagen organiseert/faciliteert de Harfsense kerk: – bijeenkomsten in het kader van vorming en toerusting – de bijeenkomsten van de zondagsschool – condoleance-bijeenkomsten, rouw- en trouwdiensten, ook van niet-kerkelijken. – wijk/gemeenteavonden – een nieuwjaarsbijeenkomst – het paasontbijt – kerkopenstelling voorafgaande aan de stille tocht op 4 mei – kerkopenstelling op de dinsdagmiddag in de zomermaanden- het aanbieden van een roos aan de eindexamenkandidaten – een tweetal buitendiensten en een dialectdienst.
  Informatie over de komende en gehouden activiteiten worden gepubliceerd in het maandelijkse kerkblad “De Klokkepraot” en op de website. De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
 2. G. Voorgenomen bestedingen. De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
  H. Staat van baten en lasten met toelichting. De staat van baten en lasten met de toelichting over het boekjaar 2020 en 2021 alsmede een overzicht van de voorgenomen bestedingen in 2022:

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Meer informatie over de financiële overzichten is te verkrijgen bij de administrateur.


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

DIACONIE van de Protestantse Gemeente Harfsen
RSIN (fiscaal nummer)824 124 832
Inschrijvingsnummer KvK: 76398471

Contactgegevens: Diaconie van de Protestantse Gemeente Harfsen Sporkehout 4-6 7217 TN HARFSEN
telefoon: 06 34 09 78 71 email: diaconieharfsen@gmail.com Website: www.harfsen.nl/kerk
Bestuurssamenstelling De diaconie wordt bestuurd door het College van diakenen, hierin bijgestaan door de leden van de taakgroep Praktisch Diaconaat.
Het beleidsplan 2020 – 2025 Het  beleidsplan Harfsen 2020 – 2025 is gepubliceerd.
Beloningsbeleid De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.
Doelstelling De diaconie van de Protestantse Gemeente Harfsen deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland:'”De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.” Een en ander is verwoord in ons beleidsplan.
Activiteiten Dit college is belast met de verantwoordelijkheid voor de diaconale taken van de gemeente en voor de financiële administratie voor zo ver van diaconale aard. Het college van diakenen neemt deel aan het werk van de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden en aan het gezamenlijk overleg met de diaconieën van de buurgemeenten. Aan de taakgroep Praktisch diaconaat is toevertrouwd de organisatie en de coördinatie van – De kledingactie – De kerkomroep – De Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek – IKA – De diaconale bezoekgroep – Verzorgen van de paas- en kerstattenties aan 80-jarigen en ouder en langdurig zieke gemeenteleden.
Informatie over de komende en gehouden activiteiten worden gepubliceerd in het maandelijkse kerkblad “De Klokkepraot” en op de website.
Financiële verantwoording De staat van baten en lasten met de toelichting over het boekjaar 2021: Een overzicht van de voorgenomen bestedingen met de toelichting daarop. De begroting van 2022 en de staat van baten en lasten per 31 december 2020 en 2021. Meer informatie over de financiële overzichten is verkrijgbaar via diaconie@gmail.com.

Totale exploitatie


TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN VAN DE DIACONIE

 • Verplaatsing aansluiting kerktelefoon/kerkomroep

Door een vermindering van de collecteopbrengsten dalen de inkomsten van de diaconie. De diaconie wenst desondanks een bijdrage te blijven leveren aan diaconale doelstellingen en noodhulpvragen, dichtbij middels de ISBN, en wereldwijd. Gecollecteerd wordt onder andere voor noodhulp aan vluchtelingen, Artsen zonder Grenzen en het Lilianefonds. Ook wordt er inzameling van gaven ten behoeve van de landelijke collectes van Kerk in Aktie gehouden.