DE ORANJEVERENIGING HARFSEN-KRING VAN DORTH houdt haar jaarlijkse LEDENVERGADERING
op woensdag 5 oktober 2016 om 20.00 uur in Dorpshuus Hoeflo te Harfsen.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen d.d. 29 oktober 2015
3. Ingekomen stukken
4. Evaluatie activiteiten 2016
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing lid kascommissie
8. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar zijn:  Marcel Beltman, Henk Jimmink en Jessica Lamberink.
Aftredend en niet herkiesbaar:  Martin Reilink en Michel Uenk.
Kandidaat bestuursleden: Ellemijn Boerman en nog 1 vacant.
9. Bespreking festiviteiten 2017
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting

Eventuele tegenkandidaten voor het bestuur kunnen voor 4 oktober schriftelijk worden aangemeld bij Marcel Beltman, Haarbroeksteeg 4B te Harfsen.
De notulen van de ledenvergadering van 2015 staan vermeld op de website www.harfsen.nl/oranje
en liggen 15 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderzaal.

U bent van harte uitgenodigd, Bestuur Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth.

Comments are closed.