Het bestuur van de Oranjevereniging Harfsen – Kring van Dorth nodigt haar leden van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 12 oktober 2017 om 20.00 uur in Dorpshuus Hoeflo

Agenda:

1. Opening
2. Notulen d.d. 5 oktober 2016
3. Ingekomen stukken
4. Evaluatie activiteiten 2017
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn: Cristian Slettenhaar, Erwin Haarman, Frank Hazelaar en Evert Woudenberg. Aftredend en niet herkiesbaar: Herbert Wichers.
Kandidaat bestuursleden zijn: nog één vacant
8. Bespreking festiviteiten 2018
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting

Eventuele tegenkandidaten voor het bestuur kunnen voor 11 oktober schriftelijk worden aangemeld bij Marcel Beltman, Haarbroeksteeg 4B te Harfsen.

De notulen van de ledenvergadering van 2016 liggen 15 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderzaal, en zijn na te lezen via www.harfsen.nl/oranje

Comments are closed.