Nieuws

SLIPPERS GEZOCHT!!!!
Heb je oude (versleten/kapotte) slippers, gooi ze niet weg maar neem ze mee naar Koningsdag of lever ze bij één van ons in! LEDENVERGADERING   

LEDENVERGADERING Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth 
Donderdag 19 oktober 2023 om 20.00 uur in  Dorpshuus Hoeflo te Harfsen

Agenda:
1. Opening
2. Notulen d.d. 20 oktober 2022
3. Ingekomen stukken
4. Evaluatie activiteiten 2023
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Bestuursverkiezing 2023: Aftredend en herkiesbaar zijn: Cristian Slettenhaar, Frank Hazelaar, Erwin Haarman en Yvonne Nieuwenhuizen.  Aftredend en niet herkiesbaar: niemand.
8. Bespreking festiviteiten 2024
9. Wat verder ter tafel komt – Nieuwe buurt …
10. Rondvraag
11. Sluiting

De notulen van de ledenvergadering van 2021 liggen   
15 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage  
in de vergaderzaal en te downloaden via onderstaande link