Nieuws


Donderdag 21 oktober 2021 om 20.00 uur in Dorpshuus Hoeflo te Harfsen

Algemene Ledenvergadering

Agenda:
1. Opening
2. Notulen d.d. 24 oktober 2019
3. Ingekomen stukken
4. Evaluatie activiteiten 2020 en 2021
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Bestuursverkiezing 2020:
    Aftredend en herkiesbaar zijn: Jan Olde Loohuis, 
    Cristian Slettenhaar, Erwin Haarman en Frank Hazelaar  
    Aftredend en niet herkiesbaar: Evert Woudenberg (inmiddels
    vervangen door Yvonne Nieuwenhuizen)

8. Bestuursverkiezing 2021:
Aftredend en herkiesbaar zijn: Eppie Valkeman, Ineke Stegeman
    en Wendy Rouwenhorst
    Aftredend en niet herkiesbaar: Monique Brokken en Marcel klein
    Lebbink
9. Bespreking festiviteiten 2022
10. Wat verder ter tafel komt 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

De notulen van de ledenvergadering van 2019 liggen   
15 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage  
in de vergaderzaal, en zijn na te lezen via deze link

De financiële stukken van de ledenvergadering van 2019 liggen 
15 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage 
in de vergaderzaal.

Wij hopen u dan te mogen begroeten.
Bestuur Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth