Nieuws


Donderdag 21 oktober 2021 om 20.00 uur in Dorpshuus Hoeflo te Harfsen

Algemene Ledenvergadering

Agenda:
1. Opening
2. Notulen d.d. 24 oktober 2019
3. Ingekomen stukken
4. Evaluatie activiteiten 2020 en 2021
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Bestuursverkiezing:
    Aftredend en herkiesbaar zijn: Eppie Valkeman, Ellemijn Boerman
     Aftredend en niet herkiesbaar: Monique Brokken, Marcel Klein Lebbink
8. Bespreking festiviteiten 2022
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting

De financiële stukken van de ledenvergadering van 2019 liggen 
15 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage 
in de vergaderzaal.

Onder deze link kunt u de notulen van 2019 downloaden.

Wij hopen u dan te mogen begroeten.
Bestuur Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth