Nieuws


 LEDENVERGADERING   

Donderdag 20 oktober 2022 om 20.00 uur in Dorpshuus Hoeflo te Harfsen 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Notulen d.d. 21 oktober 2021 
3. Ingekomen stukken 
4. Evaluatie activiteiten 2022  
5. Verslag penningmeester 
6. Verslag kascommissie 
7. Bestuursverkiezing 2022: 
    Aftredend en herkiesbaar zijn: Henk Jimmink, Marcel Beltman,  Anja Heijenk  
    Aftredend en niet herkiesbaar: Ellemijn Boerman, Jessica Lamberink
en Eppie Valkeman
8. Bespreking festiviteiten 2023
9. Wat verder ter tafel komt 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

De notulen van de ledenvergadering van 2021 liggen   
15 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage  
in de vergaderzaal en te downloaden via onderstaande link