Reglement optocht

Aan:       De deelnemers van de optocht tijdens het Harfsens Feest
Van:       De Oranjevereniging Harfsen – Kring van Dorth
Betreft:  Richtlijnen, aansprakelijkheid en verzekeringen

Beste deelnemers, 

Tijdens de optochten op het Harfsen Feest trekken ieder jaar weer een bonte stoet aan versierde wagens, personen en ander objecten aan de toeschouwers voorbij. Dit heeft tot op heden gelukkig nog nooit problemen gegeven en/of tot ongelukken geleid. Om echter voor nu en in de toekomst het voor iedereen plezierig te houden, achten wij het noodzakelijk de deelnemers aan de optocht op een aantal zaken te wijzen. Dit om iedereen te wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid en de zorg voor de optocht in het algemeen.

Wij willen immers allemaal nu en in de toekomst een mooi en plezierig lopend Harfsens Feest en ieder levert hiervoor zijn eigen, veelal geheel vrijwillige bijdrage. Bij de optocht tekent iedere inschrijving (deelnemer of groep deelnemers)  voor gelezen en akkoord met de richtlijnen.

Wij wensen iedereen een goed feest en een mooie optocht!

Oranjevereniging Harfsen – Kring van Dorth

RICHTLIJNEN, AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN

1.     De Oranjevereniging Harfsen – Kring van Dorth is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan deelnemers en derden ontstaan tijdens voorbereiding en deelname aan
        de optocht.

2.     Bij letsel van deelnemers en/of derden, evenals schade aan voertuigen en eigendommen van deelnemers en derden is in principe de deelnemer zelf of de organisatie waartoe de deelnemer behoort aansprakelijk.

3.     Motorvoertuigen welke deelnemen aan de optocht moeten volgens bestaande wettelijk verplichte bepalingen ten minste zijn verzekerd voor het risico van aansprakelijkheid (WA). 

4.     De optochtcommissie van de Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth kan de deelnemer nader bewijs vragen, in hoeverre is voldaan aan de wettelijke verzekeringsplicht van motorvoer­tuigen.

5.     Indien de Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth door niet voorziene omstandigheden of overmacht besluit de optocht niet door te laten gaan, is zij zich niet aansprakelijk voor enig nadeel of schade geleden door de deelnemers.

6.     Voor de Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth is het niet mogelijk collectief het risico van deelname  aan deze optocht te verzekeren.

7.     Voor dieren in de optocht is de aansprakelijkheid voor de eigenaar of berijder. Zij kunnen zich verzekeren via WA particulier of WA landbouwbedrijf.

8.     De optocht vindt plaats op de openbare weg. Hier gelden voor alle deelnemers de regels vanuit de Nederlandse wet, zoals o.a. in de Wegenverkeerswet. Denk hierbij o.a. aan de voorwaarden om met een voertuig op de openbare weg te mogen en het besturen van voertuigen en alcoholgebruik. Het is niet uit te sluiten dat er door de politie wordt gecontroleerd.

9.     Iedere deelnemer bewaart tijdens de optocht constant een redelijke afstand tot zijn voorganger.

10.   Tot uitsluiting en/of diskwalificatie kan worden overgegaan als de indruk bestaat dat een deelnemer de veiligheid van zichzelf, mededeelnemers en/of toeschouwers in gevaar brengt.

11.   Personen in en op de wagen dienen met het oog op veiligheid altijd op eigen kracht hun plaats op de wagen te kunnen verlaten.

12.   U dient voor, tijdens en na de optocht alle maatregelen te nemen, om te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden schade zullen ondervinden tengevolge van het verlenen van de verstrekte vergunning aan de Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth.
Dit betekent o.a.:
a. er mag voor, tijdens of na de optocht geen stro of ander onveilig of onnodig vervuilend materiaal worden verspreid.
b. elk voertuig wordt voor de start van de optocht bekeken op zijn staat van dienst. Men moet redelijkerwijs de gehele route kunnen trekken.
c. men draagt zorg voor en is voorzichtig met glas. Het opzettelijk breken van glas en het verspreiden daarvan op de openbare weg, heeft diskwalificatie en verwijdering uit de optocht tot gevolg.

Wij adviseren u als deelnemer het volgende:

§  Voertuigen welke een verzekering hebben voor aansprakelijkheid (WA) geven niet in alle gevallen dekking voor deelname aan optochten. Het is derhalve noodzakelijk bij de tussenpersoon of verzekeraar na te gaan of dit risico is medeverzekerd, of dat hiervoor tijdens de optocht dekking kan worden verleend.

§  Bij landbouwtrekkers is het optochtrisico als zodanig niet gedekt, maar verzekeraars zijn in veel gevallen na melding bij de tussenpersoon of verzekeraar bereid het risico voor de betreffende dag van de optocht incl. aan en afvoer mee te verzekeren. Soms kan hiervoor een klein bedrag aan premie worden gevraagd.

§  Is een verzekeraar van het betreffende voertuig niet bereid het optochtrisico te verzekeren, dan dient voor dit voertuig door de deelnemer of de organisatie of vereniging waartoe deze behoort een aparte verzekering te worden gesloten.

§  Deelnemers in groepsverband en individuele deelnemers zonder motorvoertuigen, welke schade of letsel aan derden veroorzaken, zijn in principe persoonlijk aansprakelijk, soms kan een beroep worden gedaan op de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering (AVP) of een aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging of organisatie welke zich als deelnemer aan de optocht heeft ingeschreven.

Polis voor deelnemers aan optochten:

§  Indien een motorvoertuig WA is verzekerd kan men in de meeste gevallen volstaan, door bij de tussenpersoon of verzekeraar melding te maken van deelname aan de optocht. Dit extra risico wordt door de meeste verzekeraars geaccepteerd, waarvoor in de meeste gevallen geen premie zal worden gevraagd.

§  Is een voertuig niet verzekerd, dan bieden de meeste reguliere maatschappijen hiervoor wel de mogelijkheid om het betreffende voertuig of combinatie daarvan te verzekeren voor deelname aan de optocht.