Geachte leden en ouder(s)/verzorger(s) van jeugdleden,

Het bestuur van SV Harfsen Gymnastiek nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 10 maart om 20.00 uur in Dorpshuus Hoeflo in Harfsen.
Onderstaand vindt u de agenda voor deze avond. Graag tot 10 maart!

Met vriendelijke groet,
Bestuur SV Harfsen Gymnastiek

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Twee mensen die notulen ALV 2020 willen controleren
5. Verslag en vooruitblik (voorzitter)
6. Verslag secretaris
7. Financiële verantwoording penningmeester
8. Verslag kascontrolecommissie
9. Benoeming kascommissie
10. Voorstel contributieverhoging
11. Verkiezing bestuursleden:
Het bestuur stelt Ylvi Diseraad voor als nieuwe Ledenadministratie. Tegenkandidaten kunnen ingediend worden bij het secretariaat (Zeedijk 2 Harfsen) tot uiterlijk 7 dagen voor de ALV.
13. Vertrouwenscontactpersoon (VCP) SV Harfsen Gymnastiek
14. Wat verder ter tafel komt
15. Rondvraag
16. Sluiting

Comments are closed.