UITNODIGING

ALGEMENE LEDENVERGADERING PLAATSELIJK BELANG HARFSEN – KRING van DORTH
en
JAARVERGADERING DORPSRAAD HARFSEN – KRING van DORTH

Maandag 13 maart 2017 om 20.00 uur in
Dorpshuus Hoeflo te Harfsen

 1. Welkom
 2. Opening Algemene ledenvergadering door voorzitter Bertus Karssenberg
 3. Notulen jaarvergadering 2016
 4. Jaarverslag 2016
 5. Financieel jaarverslag 2016 (penningmeester dhr. Jan Los)
 6. Verslag kascommissie dhr. Gerard Dashorst en Gerrit Mombarg
 7. Decharge bestuur
 8. Benoeming nieuw lid kascommissie
 9. Verkiezing nieuwe en herkiesbare bestuursleden
 10. Voorstellen van bestuur en/of leden van de vereniging (ter stemming te brengen voorstellen dienen uiterlijk 7 maart aangemeld worden bij het secretariaat)
 1. Bestuur stelt voor de minimale jaarcontributie vanaf 2017 te verhogen van € 10 naar € 12
 2. Rondvraag

Graag nodigen wij alle inwoners van Harfsen en Kring van Dorth uit om de dorpsraadvergadering bij te wonen. Dit gaat plaatsvinden in Dorpshuus Hoeflo in Harfsen, aanvang 20.45 uur. De dorpsraadvergadering vindt plaats na de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth.

Wij hebben de heer Sjaak Duivenvoorden (rentmeester en vrijwilliger Marke Gorsselse Heide) bereid gevonden om een presentatie te geven over de Gorsselse Heide. De presentatie zal inhoudelijk ingaan op de natuur en het herstel van de Gorsselse Heide. Hier komt ook een stukje geschiedenis bij kijken en wat de kansen zijn voor in de toekomst. De missie van Marke Gorsselse Heide is niet voor niets dat zij de Gorsselse Heide in oude glorie willen herstellen en in stand willen houden voor de samenleving om zo de betrokkenheid bij de natuurwaarden van de Gorsselse Heide verder te vergroten. Het belooft een interessante avond te worden.

Agenda Dorpsraad jaarvergadering

 • 20.45 uur Opening Dorpsraadvergadering door voorzitter Bertus Karssenberg (voor alle inwoners van Harfsen en Kring van Dorth)
 • Presentatie over de Gorsselse Heide door dhr. S. Duivenvoorden
 • Rondvraag
 • Sluiting

Comments are closed.