UITNODIGING ALGEMENE LEDEN VERGADERING

SV Harfsen Gymnastiek houdt op 12 maart 2019 om 20.00 uur haar eerste Algemene Leden Vergadering. Locatie de foyer van Dorpshuus Hoeflo in Harfsen.
Graag tot 12 maart, komt allen!

Bestuur SV Harfsen Gymnastiek

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Twee mensen die notulen ALV 2019 willen controleren
5. Verslag en vooruitblik (voorzitter)
6. Verslag secretaris
7. Financiële verantwoording penningmeester
8. Verslag kascontrolecommissie
9. Benoeming kascommissie
10. Voorstel contributieverhoging
11. Bedanken aftredende/afgetreden bestuursleden
12. Verkiezing bestuursleden:
A:
Aftredend en niet herkiesbaar: Ester Huurnink (ledenadministratie)
Aftredend en niet herkiesbaar: Jessica Lamberink (algemeen bestuurslid)
Aftredend en niet herkiesbaar: Anita Tuitert (penningmeester)

B: Het bestuur stelt Carla Leidekker voor als nieuwe penningmeester (zit al in huidige bestuur) en Marjan Reilink-Hendriks om als nieuw bestuurslid toe te treden in het bestuur.
Tegenkandidaten kunnen ingediend worden bij het secretariaat (Zeedijk 2 te Harfsen) tot uiterlijk 7 dagen voor de ALV.

13. Presentatie nieuw logo
14. VCP SV Harfsen Gymnastiek
15. Wat verder ter tafel komt
16. Rondvraag
17. Sluiting

Comments are closed.