LEDENVERGADERING op dinsdag 23 oktober 2018 om 20.00 uur in Dorpshuus Hoeflo te Harfsen

Agenda:
1. Opening
2. Notulen d.d. 12 oktober 2017
3. Ingekomen stukken
4. Evaluatie activiteiten 2018
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar zijn: Eppie Valkeman, Ineke Stegeman, Marcel Klein Lebbink, Monique Brokken en Wendy Rouwenhorst
Aftredend en niet herkiesbaar: niemand
8. Bespreking festiviteiten 2019
9. Privacywet
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting

De notulen van de ledenvergadering van 2017 liggen 15 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderzaal, en zijn na te lezen via www.harfsen.nl/oranje

Wij hopen u dan te mogen begroeten, bestuur Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth.

Comments are closed.